Privacy beleid

Privacy- en cookieverklaring

Shirlouette Bodywear & MammaCare

Uw privacy is voor Shirlouette van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG).

Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als toestemming verplicht mocht zijn;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan bedrijven die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren , zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
 • Uw  gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Shirlouette allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u meer vragen heeft over wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Shirlouette. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: 

 • het uitvoeren van onze (koop)overeenkomst met u;
 • bevordering van kwaliteit en veiligheid van onze service en producten;
 • het onderhouden van contact met uw zorgverzekeraar voor declaratie
 • factureren van onze diensten en producten;
 • het opstellen van het voor u op maat gemaakte (behandel)plan.
 • behandelen van klachten of geschillen;
 • bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • het onderhouden van contact;
 • beveiliging van onze informatiesystemen;
 • bescherming van klanten, medewerkers, bezoekers, gebouwen en goederen;

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten, gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze diensten goed te kunnen uitvoeren. U kunt daarbij denken aan uw naam, Burger Service Nummer (BSN), adres, telefoonnummer, e-mailadres, uw polisnummer van de zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering, legitimatiegegevens, bankrekeningnummer en (medische) gegevens die van belang zijn voor de aanmeting/behandeling.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We vernietigen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen wettelijke verplichtingen meer bestaat om de gegevens te bewaren. Wij kunnen er - indien de gegevens nog nut kunnen hebben - ook voor kiezen uw gegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Wij bewaren algemene informatie tot 2 jaar nadat onze dienstverlening is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met een afwijkende wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld een bewaarplicht van 7 jaar conform belastingwetgeving. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar.

Wie hebben en toegang tot uw persoonsgegevens?

Personeel van Shirlouette heeft altijd inzage in uw dossier, en al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast werken wij met bepaalde bedrijven samen, die uw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Shirlouette kan uw gegevens bijvoorbeeld delen met samenwerkingspartners of organisaties van wie wij bepaalde diensten afnemen, uiteraard alleen wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Dat zal in de meeste gevallen zijn om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, om een wettelijke plicht na te leven of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verwerking van bepaalde gegevens. Zo deelt Shirlouette persoonsgegevens bijvoorbeeld met ICT leveranciers om gegevens veilig te kunnen opslaan, en worden declaraties gedeeld met onze accountant en/of een (zorg)verzekeraar. Wij sluiten overeenkomsten met dergelijke partijen af om zo goed mogelijk te waarborgen dat uw gegevens ook bij derden goed beveiligd zijn. 

Nieuwsbrief

Wij willen u graag nieuws sturen over onze diensten of activiteiten. Wanneer we dat via een nieuwsbrief doen, kunt u ieder moment bezwaar maken tegen onze mailing. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Website

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Ons personeel en dat van onze leveranciers wordt geïnstrueerd in het veilig omgaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoer van hun werkzaamheden Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn en een alarm op het winkelpand;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf of privacybeleid wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven. 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • het overdragen van gegevens naar een andere praktijk of behandelaar.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten

Als u een klacht in wil dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar shop@shirlouette.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Julianaplein 101
6641 CS in Beuningen
tel. 024-7854594 

KVK 59259116

Beuningen, 1 januari 2023